REGULAMIN WYKONYWANIA ZABIEGÓW

W IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K

§1 Zasady ogólne

 1. Korzystanie z usług IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K możliwe jest po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu przez fachowy personel Kliniki, wypełnieniu stosownych formularzy, w tym m.in. Karty Klienta, Oświadczenia Klienta o stanie zdrowia, Zgody na zabieg, dokonaniu płatności za usługi. Otrzymane informacje podlegają wprowadzeniu przez pracownika IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K do odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym.
 2. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. Kzastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie danej Kliniki. Katalog aktualnie dostępnych zabiegów w poszczególnych placówkach dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://ipcliniq.pl/.
 3. Zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminieo raz przepisach odrębnych.
 4. Zawierając umowę z IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K, Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

§2 Podstawowe zasady wykonywania zabiegów

 1. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgodę na zabieg może wyrazić również Klient małoletni, który ukończył 16 lat, u którego usługa ma być wykonana, jednakże, gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na wykonanie zabiegu małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
 3. Zgoda na wykonanie zabiegu u Klienta, który nie ukończyli 16 lat, może być wyrażona jedynie w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego Klienta, na odpowiednim formularzu.
 4. Po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt. 3 powyżej, Klientem IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K może być osoba małoletnia w wieku powyżej 7 (siedmiu) lat, z zastrzeżeniem, że podczas pobytu w Spa znajdować się będzie pod wyłączną opieką swojego przedstawiciela ustawowego, który w jej imieniu dokonuje zakupu usługi.
 5. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.
 6. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. Godziny pracy dostępne są w widocznych miejscach w Klinice oraz na stronie internetowej.
 7. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac. Klientowi przysługuje prawo do zrealizowania wykupionej usługi w innym, najbliższym możliwym terminie, jeżeli powyższe okoliczności wpłynęły na termin jego wizyty, a w przypadku trwałej niemożności zrealizowania wybranej usługi, Klientowi przysługuje zwrot kosztów uiszczonych na jej poczet.
 8. Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K, obowiązującego w dniu wykonania usługi, o ile postanowienia innych regulaminów nie stanowią inaczej.
 9. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej są cenami brutto i są wyrażone w polskich złotych.
 10. Podane ceny zabiegów z zakresu medycyny estetycznej czy chirurgii plastycznej, są cenami orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Klienta do zabiegu.
 11. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem §9 pkt.1
 12. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 6(sześciu) miesięcy od dnia dokonania zakupu.
 13. Po terminie określonym w pkt. 12 powyżej, zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów tracą ważność i nie będą mogły być wykorzystane po upływie tego terminu.
 14. Termin wskazany w pkt. 12 powyżej jest jednocześnie datą wygaśnięcia umowy zawartej między Klientem a IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K.
 15. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.
 16. W przypadku, gdy świadczenie IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K jest świadczeniem zdrowotnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2023.991 t.j.), w zakresie wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu stosuje się przepisy wskazanej ustawy.

§3 Zamiana zabiegów

 1. Dopuszcza się zamianę wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów na inny zabieg lub zabiegi będące w ofercie IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K, wyłącznie z dokumentowanych przyczyn zdrowotnych Klienta lub z powodu awarii sprzętu, przy użyciu którego zabieg lub zabiegi miały być wykonane.
 2. Zamiana wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, nie powoduje przedłużenia terminu ich ważności, o którym mowa w §2 ust. 12 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem ust. 4 poniżej.
 3. W przypadku awarii sprzętu na który został wykupiony zabieg lub pakiet zabiegów, IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K wskaże inny sprzęt o podobnym działaniu i takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
 4. W sytuacji, gdy zamiana sprzętu, o której mowa w ust. 3 powyżej jest niemożliwa lub nie może odbyć się z innych, uzasadnionych przyczyn, IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K przedłuży ważność wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów o ilość dni, w których wykonanie zabiegu na wykupionym sprzęcie było niemożliwe z przyczyn technicznych.
 5. Ilość i rodzaj zabiegów na które zostaną zamienione uprzednio wykupione usługi, uzależnia się od wysokości wpłaty lub kwoty pozostałej na koncie Klienta za niewykorzystane usługi z realizowanego pakietu.
 6. Wartość usług, na które zostaną zamienione zabiegi podlegające wyminie, liczona jest według cennika obowiązującego w dniu dokonywania zamiany usług i nie może przekraczać kwoty, o której mowa w ust. 5powyżej.
 7. Ewentualna kwota pozostała na koncie Klienta, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością zamienianych zabiegów a wartością usług na które zostały one zamienione, nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 7 powyżej, pozostała na koncie Klienta kwota, zostanie odliczona od wartości kolejnego, opłaconego przez Klienta rachunku, z zastrzeżeniem terminu o którym mowa w §2 ust. 12 niniejszego Regulaminu.

§4 Zapis i przeprowadzanie zabiegów

 1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultacje należy zgłosić się osobiście do Kliniki lub skontaktować się telefonicznie/ mailowo z placówką w której ma być wykonana usługa.
 2. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wykonywane są wyłącznie po uprzedniej rezerwacji dokonanej przez Klienta.
 3. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K zastrzega sobie prawo do nie wykonania zabiegu z zakresu Hi Tech, kosmetologii lub Spa, bez wcześniejszej rezerwacji Klienta, z przyczyn m.in. technicznych lub personalnych.
 4. Klient, który dokonał rezerwacji terminu na konsultację lub pierwszy/ pojedynczy zabieg zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 min przed uzgodnioną godziną, w celu dokonania wszelkich formalności.
 5. Klient, który dokonał rezerwacji na kolejny zabieg z serii/ pakietu zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 min przed uzgodnioną godziną, w celu odpowiedniego przygotowania się do planowanego zabiegu.
 6. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg, chyba że pełne wykonanie usługi w takim czasie byłoby niemożliwe bądź ryzykowne. W takim wypadku, IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K ma prawo odmówić wykonania zabiegu w całości.
 7. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i zatrzymania pełnej przedpłaconej kwoty, w przypadku gdy spóźnienie się Klienta przekroczy 15 minut.
 8. Umówiony zabieg można odwołać nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem rezerwacji.
 9. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami usługi według stawek jak za jej wykonanie, jeżeli odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym terminem lub Klient nie zgłosi się na planowaną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania.
 10. W przypadku usług z zakresu Chirurgii Plastycznej, termin 24(dwadzieścia cztery godziny)wskazany w ust. 8 i 9 powyżej, wynosi 72 (siedemdziesiąt dwa) godziny.
 11. Za usługę zrealizowaną, w sytuacji wskazanej w pkt. 9-10 powyżej, rozumie się zdjęcie zabiegu z pakietu, jeśli usługa wykonywana jest w serii oraz przepadek na rzecz IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. Kdokonanej przez Klienta przedpłaty.
 12. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. Kdopuszcza możliwość zmiany umówionego terminu przez Klienta w szczególnieuzasadnionych wypadkach.
 13. Przystępując do zabiegu Klient świadomie oświadcza, iż:
 14. a) Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu.
 15. b) Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem orazzastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
 16. c) Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efektywykonania.
 17. d) Został poinformowany o charakterystyce zabiegów wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznychrezultatów.
 18. e) Nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.
 19. f) Przed przystąpieniem do korzystania z usług uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lubpsychiczny.
 20. g) Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu.
 21. h) Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jegoaktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.
 22. i) Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidziana procedurą będzie zagrażałojego życiu lub zdrowiu.
 23. Jednocześnie IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. Kdoradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług,przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegu.
 24. Po przeprowadzeniu zabiegu, personel zaleci Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej, mające na celu zwiększenie lub wydłużenie planowanego efektu danejusługi.
 25. Preparaty do pielęgnacji domowej Klient może zakupić bezpośrednio w placówce po wykonaniuzabiegu lub może złożyć zamówienie na preparat nie dostępny w danej chwili w Klinice.

§5 Dokumentacja

 1. Ze względów zdrowotnych, Klient umówiony na zabieg podczas pierwszej wizyty
  proszony jest o wypełnienie Karty Klienta, Oświadczenia Klienta o stanie zdrowia oraz:
  a) W przypadku zabiegu Hi Tech, Zgody na zabieg HiTech
  b) Oświadczenie Klienta o stanie zdrowia
  c) W przypadku zabiegu z zakresu medycyny estetycznej, Zgody na zabieg medycyny estetycznej.
  d) W przypadku zabiegu z zakresu chirurgii umowy Lekarz- Pacjent i innych specjalistycznych dokumentów.
  e) Oświadczenie/ świadoma zgoda rodzica na wykonanie zabiegu oraz Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka w przypadku Klienta małoletniego
  f) Inne dostosowane do poszczególnych zabiegów
 2.  IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez uprzedniego wypełnienia i podpisania formularzy wymienionych w pkt. 1 powyżej.
 3.  Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich formularzach ponosi wyłącznie Klient.
 4.  IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli w ocenie IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K stan zdrowia Klienta sprzeciwia się przeprowadzeniu zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn.
 5. Roszczenie o wykonanie zabiegu z przyczyn opisanych w ust.4 Klientowi nie przysługuje.
 6. Jeśli IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K odmówi wykonania zabiegu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym odmówi wypełnienia i podpisania formularzy wskazanych w pkt. 1 powyżej, zatai przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu, które zostaną ujawnione przez IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K przed lub w trakcie zabiegu, Klient pokrywa koszty zabiegu.

§6 Zasady udostępniania dokumentacji Klienta

 1. Dokumentacja Klienta jest własnością IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K.
 2. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń.
 3. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K udostępnia dokumentację medyczną:
  a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez Pacjenta.
  b) podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji Klienta na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  a) Do wglądu w placówce IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K.
  b) Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
  c) Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.
 5. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. Ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2023.1545 t.j.).
 6. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale.
 7. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
  a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji Klienta – 4,50 zł, max 6,93 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.: 1,29 zł
  b) jedna strona kopii dokumentacji Klienta – 0,69 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.:0,13zł
  c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji Klienta na elektronicznym nośniku danych – 6,93 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.: 1,29 zł.

§7 Promocje i płatności

 1. Płatność za usługi będące w ofercie możliwa jest za pomocą gotówki, karty kredytowej lub debetowej, Kartą prezentową lub e-Kartą prezentową, Voucherem oraz przelewem.
 2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na koncie IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K..
 3. Płatność za usługi znajdujące się w ofercie La Perla następuje przed przystąpieniem do wykonania zabiegu.
 4. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub Fakturę.
 5. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. zastrzega sobie prawo do uwzględnienia udzielonych Klientowi rabatów, zniżek, promocji, voucherów oraz usług gratisowych wyłącznie w sytuacji, gdzie Klient podczas rezerwacji terminu poinformował o swoim uprawnieniu oraz podał niezbędne dane do jego weryfikacji, w tym w szczególności numer lub kod bonu.
 6. Po zabiegach z zakresu Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej, w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi, Pacjentowi przysługuje bezpłatna konsultacja pozabiegowa. Po upływie w/w terminu, konsultacja jest pełnopłatna, chyba że lekarz indywidualnie, w zaleceniach pozabiegowych, wyznaczył inny termin konsultacji.

§8 Prawa i obowiązki Pacjenta

 1.  W czasie korzystania z usług będących w ofercie IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. Pacjent ma prawo do:
  a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K.,
  b) zachowania w tajemnicy przez personel Kliniki IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. danych Klienta dotyczących w szczególności stanu zdrowia, przeprowadzanych zabiegów i ich przebiegu,
  c) świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
  d) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach;
 2. Do obowiązków Klienta należy:
  a) przestrzeganie Regulaminu wykonywania zabiegów w Klinice IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. dostępnego na stronie internetowej ,
  b) poszanowanie godności i uprzejmego traktowanie personelu Kliniki IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. i innych Klientów placówek,
  c) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  d) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
  e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
  f) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie Kliniki IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. oraz zażywania innych substancji w wyniku których, mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia lub życia Klienta w związku z zabiegami, ryzyka jakichkolwiek powikłań podczas i po zabiegu,
  g) przestrzeganie zaleceń personelu Kliniki IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K.
 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania usług w Klinice IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika placówki.

§9 Warunki odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2023.2759 t.j.) Klient może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług bez podawania przyczyn, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. W przypadku świadczeń medycznych odstąpienie nie może nastąpić później, niż do rozpoczęcia wykonania pierwszego zabiegu/usługi objętej umową, rozumianego jako wyznaczony termin wykonania pierwszego świadczenia medycznego. W takim przypadku Klinika IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. gwarantuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klinikę IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług przelewem bankowym na konto wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką w placówce Kliniki.

§10 Reklamacja

 1. Dla celów dowodowych proponowaną formą reklamacji realizacji usług jest forma pisemna, listem poleconym na adres IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia umowy.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
 3. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

§11 Postanowienia końcowe

 1. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
 2. Niewykorzystanie zakupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, zgodnie z terminem określonym w §2 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
 3. Każdy Klient przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Kliniki IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. z jego winy.
 6. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Klienta pozostawione przez niego poza wyznaczonym miejscem do ich przechowywania w IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K., jak również za rzeczy Klienta, w przypadku gdy z uwagi na charakter i rodzaj udzielanej usługi przez Klinikę IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K., nie wynika konieczność ich przechowywania (np. walizki, torby z zakupami, biżuteria etc.)
 7. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Kliniki IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. jest zabronione.
 8. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie Kliniki IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K., lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń, personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji Klinika ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 9. IP CLINIQ INSTYTUT PIĘKNA SP. Z. O. O. SP. K. zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.