• Henna eyebrows/eyelashes 15 zloty
  • Henna + eyebrow shaping 25 zloty
  • Shaping 15 zloty
  • Henna eyebrows/eyelashes + eyebrow shaping 35 zloty