• 1:1 method – 160 zloty
  • Volume method – 200 zloty
  • Retouch – from 90 zloty